Upravit stránku

Záruka 15. let

Záruka 15 let

na výrobek FV PPR systém a škodné události do 2 milionů Kč

I. VÝROBEK

 1. FV PPR systém určený pro rozvody pitné i teplé užitkové vody a pro vytápění je tvořen trubkami z polypropylenu typu 3 (PP-R) opatřených příslušným potiskem s názvem výrobce FV Plast, a.s. a svařovacími tvarovkami z téhož materiálu s vyraženou pečetí s logem firmy.
 2. Vysoká jakostní úroveň FV PPR systému je zaručena jednak výlučným používáním po léta osvědčených originálních granulátů a dále kvalitním zpracováním těchto materiálů špičkovou technologií s využitím zahraničního know-how, včetně dlouholeté autentické zkušenosti z aplikace tohoto systému v praxi.
 3. Rozměry a mechanicko-fyzikální vlastnosti trubek a tvarovek odpovídají normě ČSN EN ISO 1587
 4. Zárukou pro splnění nejvyšších nároků na kvalitu jsou nejenom zákonem stanovené schválení výrobků státní zkušebnou včetně vlastních rozsáhlých zkoušek, ale i průběžná kontrola jakosti výrobků.
 5. Polyfúzní svařování trubek s tvarovkami pomocí polyfúzních svářeček FV Plast, zaručuje nejvyšší provozní bezpečnost a vytváří spolehlivé spojení trubek.

II. PODMÍNKY ZÁRUKY

Toto prohlášení o záruce nabývá platnost pouze při dodržení následujících podmínek:

 1. Montáž byla provedena na základě kvalitního projektu, včetně hydraulického výpočtu a výpočtu životnosti soustavy nejméně 10-ti let, s bezpečnostním faktorem minimálně k = 1,5 pro rozvody vody a k = 2,5 pro vytápění, v závislosti na rozměrech a druhu použitého materiálu.
 2. Při montáži byly použity průkazně originální díly FV PPR systém.
 3. Výjimečně lze použít i prvky jiných systémů. V takovém případě je nutno vyžádat si písemný souhlas firmy FV-Plast, a.s.
 4. Při manipulaci s materiálem použitým při montáži byly dodrženy zásady skladování a dopravy výrobků z plastů (viz. ČSN 640090).
 5. Pracovníci montážní firmy byli řádně proškoleni na svařování plastů a měli v době montáže platný příslušný svářečský průkaz (ZK 15 P2) a při montáži dodržovali technologii montáže rozvodů vody z plastu a montážní předpis FV Plast.
 6. Dokumentace o převzetí díla investorem musí obsahovat mimo jiné platný protokol o provedení řádné tlakové zkoušky a řádně vyplněné prohlášení o záruce, jehož jsou tyto podmínky záruky nedílnou součástí.
 7. Během provozu nebyly překročeny maximální hodnoty teploty a tlaku vody, pro které byl proveden výpočet životnosti soustavy (viz Tabulka provozních podmínek polypropylenu typu 3).
 8. Škoda vzniklá průkazně vadou použitého materiálu byla nejpozději do 14 dnů po jejím objevení písemně oznámena firmě FV Plast.
   

Toto prohlášení o záruce nenabude platnost mimo jiné v těchto případech:

 1. Přechodka s plastovým závitem vnějším byla použita tam, kde délka vnitřního závitu protikusu byla menší než 2/3 plastového závitu.
 2. Do přechodky se zastřiknutým kovovým závitem vnitřním byl namontován protikus utěsněný jiným těsnícím materiálem než je teflonová páska (např. konopím).
 3. Přechodka se zastřiknutými kovovými závity byla utahována jinými nástroji, než jsou uvedeny v popisu montáže přechodek v montážním předpisu FV-Plast.
 4. Při svařování trubek s tvarovkami byly použity svařovací nástavce jiných rozměrů než dle normy ČSN EN ISO 15874.

III. ROZSAH A PLATNOST ZÁRUKY

 1. Pro výše uvedený instalační systém FV-Plast poskytujeme od uvedení do provozu do 10 let bezplatnou náhradu za vadný materiál.
 2. Prostřednictvím pojistky pro povinné ručení, kterou jsou kryty škody na osobách nebo věcech, jakož i nezbytné náklady na montáž i demontáž, pokud byly tyto způsobeny vadnou trubkou nebo vadnou tvarovkou FV PPR systému, poskytujeme náhradu škody až do výše 2 milionů Kč na jeden škodní případ a to do 15 let od uvedení zařízení do provozu.
 3. Tato záruka platí na území Evropy.